Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

 

Działając w celu wypełnienia obowiązku opisanego w art. 13 RODO, (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), informuje się, że:

1. Administratorem danych osobowych uczniów jest MAKE UP STAR, ul. Kawęczyńska 36, 03-772 Warszawa
2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a. wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze w związku z prowadzeniem przez szkołę zadań dydaktycznych, oraz zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie zajęć; Podstawą prawną dla przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
b. wypełnienia warunków umowy. Podstawą prawną dla przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
c. promowania osiągnięć szkoły oraz jej uczniów, uczestniczenia w życiu szkoły, informowaniu o wydarzeniach oraz wspólnym cieszeniu się z osiągnięć, organizacji zajęć pozaszkolnych, konkursów, zawodów i ich dokumentowania, oraz utrwalania pozytywnego wizerunku szkoły, i innych czynności przetwarzania związanych z działaniami szkoły, nie ujętych w ust. 3 lit. a powyżej - na podstawie wyrażonej zgody, w oparciu o art. 6 ust 1 lit. a RODO.
3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych celów przetwarzania, tj.:
a. w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na szkole - zgodnie z wymogami określonymi w źródłach prawa.
b. w zakresie realizacji umowy zawartej pomiędzy Szkołą a Słuchaczem - przez czas konieczny dla realizacji umowy.
c. w zakresie przetwarzania objętego zgodą – przez czas obowiązywania zgody.
4. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, tworzenia ich kopii jeśli to technicznie możliwe, oraz do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
5. Przetwarzane dane osobowe mogą być przekazywane jedynie podmiotom upoważnionym przepisami prawa oraz zaufanym podmiotom współpracującym z administratorem w zakresie niezbędnym dla prawidłowego funkcjonowania szkoły.
6. Przetwarzanie danych nie będzie obejmowało profilowania.
7. Podanie danych osobowych w zakresie określonym w ust. 3 lit. a, czyli związanym z obowiązków prawnych ciążących na administratorze, wynika z przepisów prawa i jest obowiązkowe; w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
8. Dobrowolna zgoda, wyrażona w odniesieniu do wskazanych celów przetwarzania osobnym oświadczeniem, może być w każdej chwili wycofana. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Odmowa udzielenia zgody lub jej cofnięcie skutkować może brakiem możliwości pełnego uczestniczenia w życiu szkoły, i korzystania ze wszystkich aktywności organizowanych w szkole.
9. W szkole przetwarza się dane osobowe za pomocą monitoringu wizyjnego, w celu:
a. zwiększenia bezpieczeństwa uczniów, nauczycieli oraz innych osób przebywających na terenie szkoły,
b. ograniczenia zachowań niepożądanych, destrukcyjnych, zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu uczniów i pracowników szkoły,
c. wyjaśniania sytuacji konfliktowych
d. ustalania sprawców nagannych zachowań, np. kradzieży, bójek, zniszczenia mienia,
e. zmniejszenia ilości zniszczeń na terenie szkoły
10. Obraz monitoringu jest rejestrowany i przechowywany przez okres nie dłuższy niż 30 dni.

SZKOŁA WIZAŻU I CHARAKTERYZACJI
MAKE UP STAR

Newsletter Zapisując się na newsletter,
akceptujesz jego regulamin
Zapisując się na newsletter, akceptujesz politykę prywatności
© MAKE UP STAR - All Rights Reserved